• Alianční týden modliteb 2019

    Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
    Read More
  • 1
Velikost písma

Vítejte

Je všeobecně známo, že LOGO je součást značky, grafický symbol, vizuální zkratka, díky kterému si Vás ostatní zapamatují. Logo v žádném případě není jen obrázek. Je to výsledek mnohahodinové tvorby a přemýšlení nad obsahem a formou grafického vyjádření konkrétní oblasti.

V našem případě je to pokus o symbolické znázornění hesla naší Církve a potažmo i našeho sboru, které jsme přijali za své, a které zní: Obdařeni vírou, povoláni ke službě.

Naše heslo nám připomíná, že věřící jsou ti, kteří jsou křtem a znovuzrozením připojeni ke Kristu a přináležejí Božímu lidu. Jsou obdařeni smyslem pro víru a podílejí se svým způsobem na Kristově díle, neboť jsou povoláni podle svého vlastního postavení k vykonávání toho poslání, které Bůh svěřil církvi ve světě k uskutečnění. Pěkně to vyjádřil František Saleský, který řekl: „Dobré povolání není nic jiného než silná a pevná vůle sloužit Bohu způsobem a na místě, kam se cítí dotyčná osoba volána.“ Dostalo se nám tak důležitého úkolu – vydávat lidem svým životem podle víry svědectví o Boží lásce.

Autorkou našeho loga je grafická designérka Denisa Promná, které touto cestou děkujeme, že se chopila této výzvy. Při tvorbě autorka vycházela z kříže, který je nejrozšířenějším symbolem křesťanské církve po celém světě. Dle jejího přesvědčení se totiž pěkný symbol může stát výrazným nositelem a služebníkem zvěsti o novém životě, který se člověku otvírá v Ježíši Kristu. Tím se také veskrze kříž napříč dějinami stal. V našem logu nám dar víry, jíž jsme obdařeni, připomíná právě onen Kristův kříž, pod kterým jsme „povolání ke službě“. Služba je pak znázorněna hloučkem lidí držící se za ramena symbolizující ovoce služby božích dětí jako: soudružnost, láska, přijetí, ochota si pomáhat a přátelství mezi lidmi. Máme se povzbuzovat k vytrvalosti a podpírat jeden druhého v každodenních problémech. O tom je společenství. Co se týče barevnosti loga, snad každý z nás má nějakou svoji oblíbenou barvu, kterou upřednostňuje před ostatními. Zelená je růst věřících v Pánu Ježíši Kristu, ale i barva naděje. Červená nám znázorňuje Boží jedinou cestu záchrany pro člověka a to skrze krev Pána Ježíše Krista. Zlatá (žlutá), jenž je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem, která obvykle lidem dává pocit hojnosti, lesku a bohatství, nám křesťanům připomíná Boží svatost, jeho Boží lásku a dokonalý nebeský domov kam směřujeme. Modrá to vědomí jen upevňuje připomínajíc nám nekonečnost nebe.