• 1
  • 2
  • 3
Velikost písma

15. 10. 2017 – Boží naděje – Žalm 130, Skutky 2,25-26; 1 Petra 3,15

1.   Krátky úvod – definice biblické naděje 1 Petra 1,21; Židům 10,23. Svědectví o Boží naději

- Boží naděje v mém životě, v životě mé rodiny

- Má moje naděje vliv na komunikaci s lidmi.

2.    Téma: Pilíře biblické naděje

- Boží věrnost (přirozenost).  Židům 10,23; 

- Dílo Ježíše Krista.  Titovi 2,12-13; Titovi 3,7;

- Boží slovo.  2 Tim. 3,16;  Římanům 15,4;

3.    Téma: Biblická naděje, kterou máme v Ježíši Kristu. 1. Petra 3,15

Jak tato naděje ovlivňuje naše každodenní rozhovory a vztahy kolem nás.   

    

Zlatý verš: náměty

-   Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je  Spasitel všech lidí,   

     zvláště věřících. 1. Tim. 4,10

22. 10. 2017 – Boží pokoj -  Mat. 5,9; Římanům 5,1; Koloským 3,15

1.   Pokoj s Bohem.

Základem našeho pokoje s Bohem je ospravedlnění vírou v Ježíše Krista.  Římanům 5,1;   Zrodili jsme se v hříchu. Byli jsme předmětem jeho hněvu a ve stavu vzpoury proti Němu.

Svědectví o Božím pokoji.

- Znovuzrození všechno změnilo, byl mi darován pokoj.

- Boží pokoj v životních zkouškách a nemoci.

2.  Téma: Osobní pokoj, pilíře pokoje.  

- Ježíš nám slibuje pokoj v Něm, ale upozorňuje nás také na soužení v životě věřícího i církve. 

Jan 16,33

- Ježíš byl ustanoven dohlížitelem nade vším. Efez. 1,22

- Dává zaslíbení ve zkouškách a pokušení. 1.Kor. 10,13

- My přicházejme s díkůvzdáním a modlitbou K Bohu. Filip. 4,6-7

- 1. Petra 5, 7-9  Petr nás upozorňuje na nebezpečné myšlenky typu:  „Proč to Bůh dopustil” , „Proč Bůh neodpovídá na mé modlitby” a ukazuje správné řešení.

3.  Téma: Pokoj s lidmi -  Kol. 3,15; Římanům 14,19; Římanům 12,18;

-  Usilovat o pokoj

- Úsilí o pokoj neznamená pokoj za každou cenu, neznamená kapitulovat před křivdou, nespravedlností a nepravostí.

- Jsme údy jednoho těla, jsme údy Kristova těla.

- Sláva a čest jeho církve je v sázce v našich vzájemných vztazích.

- Je třeba se ujmout iniciativy při obnovování pokoje.

- Ublížil mi někdo? Odplata a spravedlnost je v rukou Božích.

Zlatý verš: náměty

-   A tak usilujme o to co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

-   A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Kol. 3,15

29. 10. 2017 – Boží dílo a svědectví církve -  Skutky 4,11-13

1.  Téma: Svědectví církve je spojeno s utrpením.  Skutky 4, 1-3

-  Zvěst o zmrtvýchvstalém Pánu naplňuje svět hrůzou (Štěpán, Jan Hus, Martin Luther)

2.  Téma: Petr postavil Krista do centra celé události Skutky 4,11-13

-  On je ten úhelný kámen.

-  Poznali, že byli s Ježíšem.

-  Poznávají to lidé na nás i dnes, že patříme Kristu?

3.  Téma: Svět k oslabení evangelia používal a používá různé metody.

-  Zastrašování, cenzura, vyhrožování, překrucování pravdy, výsměch, vyvolávání konfliktů mezi věřícími... Skutky 4,16-18

-  Petr a Jan odpovídají : „Neboť o tom co jsme viděli a slyšeli nemůžeme mlčet.” Skutky 4,19-20

-  Je to svědectví i dnešní církve ?

Zlatý verš: náměty:

- V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4,12

5. 11. 2017 – Boží smlouva s Abrahamem, Izákem a Jákobem

Heslo: Smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž  

            smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.  1. Mojžíšova 17,7.

Základní text: 1.Mojžíšova 26,3-5

1.  Svědectví:  Zachovávání věčné Boží smlouvy s Abrahamem, Izákem a Jákobem vyžadovala

„ poslušnost víry“.  Je tvá víra doprovázena poslušností Božích přikázání ?

2.  Téma:  Podstata staré i nové smlouvy.

3.  Téma:  Co přináší lidem nedodržení Boží smlouvy? 

12. 11. 2017 – Boží smlouva s Izraelem

Heslo:  Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu

             všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: „Budeme 

dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“  2. Mojžíšova 24,3.

           

Základní text:  5. Mojžíšova 28,69

1.   Svědectví: Jak to vypadá s tebou, když něco slíbíš, vždy to splníš?

2.   Téma: Jaké byly Boží podmínky, aby Izrael mohl pokračovat jako vyvolený Boží lid ?

3.    Téma: Připomíná Ti Nový zákon Boží smlouvu s námi. Jak a kdy ?

 

19. 11. 2017 Boží smlouva s Davidem

Heslo:  Řekls: „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému  

             služebníku: Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn  

             pro všechna pokolení“. Žalm 89,4-5

        

 Základní text: 2. Samuelova 7,16

1.   Svědectví:  Žalm 89,31-33; Prožil jsi něco z Božího pokárání, protože jsi porušil svoji smlouvu

s Ježíšem?

2.   Téma : Byla Boží smlouva věčná nebo měla podmínky. Jak dlouho smlouva trvala?

3.   Téma:  Ježíš Kristus a tato smlouva.

26. 11. 2017 -  Příprava na Vánoce

„A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“ Lukáš 1:16-17

Advent se pro nás může stát tím, čím byl kdysi Jan Křtitel pro Izrael. Nedopusťte, aby vás Vánoce zastihly duchovně nepřipravené. Pokud budete připraveni, mohou do vašeho života přinést o poznání více radosti a změny.

1. Svědectví: Potřebujeme Spasitele. Vánoce se pro nás nestanou potěšením, pokud nejprve nepocítíme tíhu viny. Jejich vliv na nás bude mnohem menší, pokud nebudeme zoufale toužit po Spasiteli. Žalm 51

2. Téma: Příprava Blížící se Advent je charakteristický různým druhem příprav. V čem spočívala úloha Jana Křtitele, jak se můžeme připravit na Vánoce? Lukáš 1:16-17 Vytvořte doma na Boha zaměřenou atmosféru očekávání a nadšení – zvláště pro děti. Pokud máte radost v Kristu, oni ji budou mít také. Vynaložte úsilí a zapojte fantazii, abyste svým dětem zhmotnili nádheru Kristova příchodu.

3. Téma: Sebezkoumání Čím je postní doba pro Velikonoce, tím je Advent pro Vánoce. Bože zkoumej mé srdce. (Žalm 139:23-24)

 

3. 12. 2017- Advent je dobrou příležitostí k vyjití

Jan 17:18: „Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“

1. Svědectví: Využil jsi někdy období Adventu, abys mohl lidem projevit lásku?

2. Téma: Vánoce jako příklad pro misii Misie zrcadlí Vánoce. Kristus přišel na tento svět, aby zachránil hříšníky. (1 Timoteovi 1:15, Matouš 18:11) V čem spočívá naše poslání? (Jan 17:18) Co mi brání k vyjití?

3. Téma: V čem spočívá Ježíšovo Velké poslání? (Matouš 28: 19-20) Jak jej můžeme v období Adventu naplňovat? (Praktické příklady – např. osobní návštěva, vánoční balíčky, navštívit nemocné, obejít sousedy s oplatky vánočním přáním apod.) Ke komu mě Ježíš posílá v období tohoto Adventu?

10. 12. 2017 -  Narození jako součást Božího plánu

„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.“

Lukáš 2,1-5

1. Svědectví: Jak vede Bůh tvůj život? Kde hledáš moudrost?

2. Téma: Narození Ježíše bylo součástí velkého Božího plánu. Bůh předem určil, že se Mesiáš narodí v Betlémě (Micheáš 5,1). Ježíšova matka a „otec“ ale v té době žili v Nazaretě. Aby Bůh splnil své slovo, vnuknul císaři Augustovi plán, podle kterého se všichni, kdo žili v Římské říši museli dát zapsat ve svém rodném městě. Život každého z nás je v rukou velkého Boha. Jak se můžeme poddávat Jeho vedení? (Římanům 12:1-2)

3. Téma: Bohu nejde o to, abychom prosperovali, ale abychom byli svatí. To je cíl, ke kterému směruje. (1 Tes. 4:3 a; 1 Petra 1:15-16) Jak mohu tento cíl naplňovat právě v období Adventu?

17.12. 2017 Advent – čas radosti

„Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ Lukáš 2:10-11

1. Svědectví: Jak se projevuje radost z Ježíše v mém každodenním životě?

2. Téma: Čas radosti Andělé zvěstují zprávu o velké radosti pro všechen lid. Když se člověk stane křesťanem, nachází radost, díky níž je ochoten vše ostatní opustit. (Mat. 13:44). Ježíšovým cílem ve všem, co vyučoval, byla radost jeho lidu. (Jan 15:11) Co dalšího učí Bible o radosti? Jak se může tato radost projevit v období Adventu?

3. Téma: Očekáváme s radostí i Ježíšův druhý příchod? (Mat 25:33, Jan 16:22 Zjevení 19:7)